Koipsi saare DP KSH

Koipsi saare detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Koipsi saare detailplaneeringu koostamise algatas ning lähteülesande kinnitas Jõelähtme Vallavalitsus 21.11.2005 korraldusega nr 891. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Jõelähtme Vallavolikogu 29.07.2008 otsusega 381. KSH programm heakskiideti Harjumaa Keskkonnateenistuse 30.12.2008 kirjaga nr 30-11-4/49309-5.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute struktuuri korrastamine, olemasolevast reformimata maast uute kinnistute moodustamine, kinnistute ehitusõiguse täpsustamine, Koipsi saare olemasoleva mitmekesise rannamaastiku säilitamiseks tingimuste seadmine, puhkekohtade, paatide randumiskohtade ja matkaradade planeerimine. Sellega kaasnevalt seatakse hoonestamiseks ning maakasutuseks vajalikud piirangud. Detailplaneering on Jõelähtme valla üldplaneeringut muutev. Planeering teeb ettepaneku ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis leevendaks ja ennetaks detailplaneeringust tulenevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.

Detailplaneeringu koostaja on LOOB Projekt OÜ (Pärnu mnt 232 Tallinn 11314; tel: 684 5630).

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Jõelähtme Vallavalitsus (Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa; tel: 605 4887).

Detailplaneeringu arendaja (maaomanike) esindaja on ACG Int OÜ (Ahtri 12 Tallinn 10151; tel: 626 1430).

KSH ekspert on OÜ Adepte Ekspert.

Dokumendid:

KSH programm

DP eskiis (KSH algatamise seisuga)

DP põhijoonis 2017 seisuga

Koostamisaegsed ettepanekud KSH aruandele

Keskkonnaamet

Jõelähtme vallavalitsus