Maleva tn 4 DP KSH

Maleva tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Oleme koostamas Maleva tn 4 kinnistu ja lähiala keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruannet.

Detailplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 22.05.2013 korraldusega 704-k. Detailplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinnas asuva Maleva tn 4 kinnistu sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine 5 äri- ja tootmismaa krundi moodustamiseks, millele antakse ehitusõigus kuni 4- korruseliste äri- ja tootmishoonete ehitamiseks; 1 transpordimaa krundi moodustamiseks; 1 üldmaa krundi moodustamiseks, kuhu hoonete ehituseks ehitusõigust ei määrata ning kuhu nähakse ette avaliku rekreatiivala rajamine.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 141, Tallinn, 11314) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn). KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet ja KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju ega negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

Dokumendid:

Maleva 4 DP KSH aruanne - tegu on aruande eelnõuga, avalikkuse ettepanekud võetakse aruandele vastu avalikustamise perioodil, avalikustamine toimub peale detailplaneeringu vastuvõtmist!

KSH programm
Detailplaneeringu eskiisi põhijoonis (korrigeeritud KSH ettepanekute kohaselt)