Mangeni lüpsilauda KMH

Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama KMH

Kõo vallas Koksvere külas OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne on Keskkonnaameti poolt 16.12.2013 kirjaga PV 6-7/13/9082-11  heakskiidetud.

KMH aruande avalik väljapanek toimus septembris 2013.

KMH on algatatud Kõo Vallavalitsuse 25.02.2013. a korraldusega nr 47 projekteerimistingimuste taotlusele. KMH programm on kiidetud heaks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 10.07.2013 kirjaga nr PV 6-7/13/9082-4.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Koksvere külla uute kaasaegsete laudahoonete ning lüpsikompleksi ehitamine 1500-le lüpsilehmale. Samuti soovitakse sõnnikukäitluse korraldamiseks ja biokütuse tootmiseks rajada laudakompleksi juurde biogaasijaam. Kavandatud tegevuse asukohana on KMH aruandes kaalutud nii praeguse Mangeni farmi territoorium (kat nr 35701:002:1401) kui ka Siimani farmi territoorium (kat nr 35701:002:1720).

Tegevuse arendajaks on: OÜ Mangeni PM (Aini, Kõo küla, Kõo vald, Viljandi maakond, 70501; kontaktisik: Meelis Venno, e-post meelis.venno@k-agro.ee, tel 5092241).

Projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamise otsustajaks on: Kõo vallavalitsus (Kõo küla, Kõo vald, Viljandi maakond, 70501; kontaktisik: Rein Vahtra, e-post rein@koo.ee, tel 4378554).

KMH järelevalvajaks ja hilisemaks keskkonnakompleksloa väljastajaks on: Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon (Paala tee 4, 71014 Viljandi, tel: 435 5610, e-post viljandi@keskkonnaamet.ee).

KMH juhteksperdiks on Rein Ratas (KMH0066), kelle juhtimisel viib KMH läbi OÜ Adepte Ekspert (Pärnu mnt 21, Tallinn, 10141; kontaktisik: Piret Toonpere, e-post piret@adepte.ee, tel 5059914).

Kavandataval tegevusel puudub oluline riigipiiri ülene mõju ja mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

Dokumendid:

Mangeni lüpsilauda KMH aruanne (heakskiidetud versioon)

Alternatiiv I (tegevus Mangeni farmi alal) ehitusprojekti eelprojekti asendiplaan ja illustreeriv lahendus kaardil 

Alternatiiv II (tegevus Siimani farmi alal) ehitusprojekti eelprojekti asendiplaan ja illustreeriv lahendus kaardil

KMH programm

KMH programmi heakskiit