Suur-Lootsi tn 1, 1c jt kinnistute DP KSH

Narva-Jõesuu linnas Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Narva-Jõesuus Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu (DP) eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu on avalikul väljapanekul 21.08.-21.09.2018. Selle aja jooksul on DP ja KSH kättesaadav. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda linnavalitsuses (Koidu 25, Narva-Jõesuu) lahtiolekuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused saata e-postile info@narva-joesuu.ee. Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik arutelu 27.09.2018 kell 14.00 Narva-Jõesuu huvikeskuse hoone valges saalis (Kesk tn 3, Narva-Jõesuu linn).

Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala DP ja DP KSH koostamine algatati Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016 otsusega nr 140. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Narva-Jõesuu Linnavolikogu, ning koostamise korraldaja Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

Detailplaneeringu põhieesmärgiks on alal tervikliku multifunktsionaalse linnaruumi kujundamine ja selleks planeerimisseaduses ettenähtud ülesannete lahendamine. Samuti on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks Narva-Jõesuu linnas asuvate Suur-Lootsi 1, 1c, 1d, 5, 7, 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ümber kruntimine, moodustuvate kruntidele ehitusõiguse määramiseks elamute, ärihoonete, promenaadi ja avalikult kasutatava väljaku ehitamiseks, kruntide heakorrastus ja tehnovõrkudega varustamise kavandamine. Planeeritava ala suurus on u 7,6 ha.

KSH aruanne leiab, et planeeringuga kavandatud tegevust on võimalik rakendada ilma olulisi keskkonnamõjusid põhjustamata.

Riigipiiriülese keskkonnamõju esinemist planeeringu elluviimisega ei kaasne.

KSH aruande eelnõu

KSH väljatöötamise kavatsus