Ojaallika KSH

Pillapalu küla Ojaallika keskkonnamõju strateegiline hindamine

Anija Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 273 on vastu võetud Anija valla Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.

Pillapalu külas Ojaallika maaüksuse detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Anija Vallavolikogu 17.03.2016 otsusega nr 214. Ojaallika maaüksus asub Pillapalu külas Jägala- Käravete maantee ääres Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse territooriumi serval. Planeeritava ala suurus ca 2 ha (planeeritava ala piir lisatud algatamise otsuse juurde). Planeeringu lahenduses on ette nähtud tiigi rajamine Rekka oja sängi kohale Ojaallika maaüksuse ulatuses. Tiigi kohalt kavandatakse likvideerida kõrghaljastus ning süvendada ja laiendada olemasoleva oja sängi.

Planeeringuga on ettenähtud oja ümbritsevate nõlvade kujundamist ning mh kopratammi puhastamist Rekka ojal. Ühe puhkemaja rajamiseks on ette nähtud hoonestusala ja lahendatud on vajalikud tehnovõrgud. Planeeringus on näidatud oja ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek ja lahendatud muud seadusest tulenevad kitsendused.

Dokumendid:

KSH aruanne (vastuvõetud)

DP eskiisi põhijoonis (vastuvõetud)

DP seletuskiri

DP situatsiooniskeem

DP tugiplaan