Paldiski linnas Selja tuulepargi KSH

Paldiski linnas Selja tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Paldiski linnas Selja tuulepargi detailplaneeringu KSH aruanne on kiidetud heaks Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjaga 16.12.2015 nr HJR 6-5/15/2472-7.

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 16,4 ha ning planeeringu koostamise eesmärgiks on Selja kinnistule 3 tuuliku püstitamiseks ehitusõiguse määramine, vajadusel uute kruntide moodustamine, kujade, liikluskorralduse, piirete, kommunikatsioonide, haljastuse, keskkonnaaspektide ja heakorra ning servituutide ja muude kitsenduste lahendamine.

Detailplaneeringu algataja ning koostamise korraldaja on Paldiski Linnavalitsus (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 679 0600, e-post: paldiski@paldiski.ee), kehtestaja on Paldiski Linnavolikogu (aadress: Rae tn 38, 76806 Paldiski linn, telefon 679 0600, e-post: paldiski@paldiski.ee).

Detailplaneeringu koostaja on AS K-Projekt (registrikood 12203754, Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn, telefon 626 4100, e-post kprojekt@kprojekt.ee)

Paldiskis Selja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 09.02.2012. a korraldusega nr 48 , tuginedes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” (edaspidi KeHJS) § 6 lg 2 p 3 ja § 35 lg 5 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu” § 2 p 2.

Dokumendid:

KSH aruanne (heakskiidetud 16.12.2015)

KSH programm

KSH programmi heakskiit

alternatiiv I

alternatiiv II