Paljassaare põik 16 (Ecobay) KSH

Paljassaare põik 16 (Ecobay) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Põhja-Tallinnas asuva Paljassaare põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamine on praeguseks lõppenud. Toimub aruande täiendamine vastavalt laekunud ettepanekutele. Kirjalikult laekunud ettepanekutele vastatakse esimesel võimalusel pea täienduste tegemist.

Paljassaare põik 16 kinnistu ja lähiala detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati 30.06.2010 Tallinna Linnavalitsuse (LV) korraldusega nr 1139-k.

Planeeritav maa-ala asub Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaarel Paljassaare lahe ääres. Ala külgneb läänest Paljassaare lahega, põhjast Paljassaare hoiualaga, lõunast garaažilinnakuga ning idast Tallinna reoveepuhastusjaamaga.

Detailplaneeringu ülesanne on Põhja-Tallinnas asuvate 100% jäätmehoidla maa sihtotstarbega Paljassaare põik 16 ning Paljassaare põik 14 kinnistute, 20% äri- ja 80% transpordimaa sihtotstarbega Paljassaare põik 11 kinnistu ning Paljassaare lahele ulatuva reformimata riigimaa ümberkruntimine kokku 228 krundiks ning ehitusõiguse määramine 246 hoone ehitamiseks, sh viiekümne üheksa 2-korruselise üksikelamu, viiekümne kuue 3-korruselise üksikelamu, viieteistkümne 2-korruselise ridaelamu, kaheteistkümne 3-korruselise ridaelamu, kaheksa 2-korruselise kahe korteriga elamu, üheksateistkümne 3-korruselise kahe korteriga elamu, neljateistkümne 3-korruselise korterelamu, neljateistkümne 4-korruselise korterelamu, kahekümne viie 6-korruselise korterelamu, kolme 7-korruselise korterelamu, kolme 8-korruselise korterelamu, kahe 9-korruselise korterelamu, kolme 2-korruselise ärihoone, ühe 4-korruselise ärihoone, kolme 5-korruselise ärihoone, ühe 6-korruselise ärihoone, ühe 8-korruselise ärihoone, ühe 10-korruselise ärihoone, kahe 9-korruselise äri- ja eluhoone, ühe 2-korruselise ühiskondliku hoone ning kolme 1-korruselise lasteaia rajamiseks.

Lisaks on kavandatud Paljassaare lahe äärde rannapromenaad. Kokku on kavandatud sada üheksakümmend üks 100% elamumaa, üheksateist 100% transpordimaa, üksteist 100% ärimaa, kolm 100% sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), kolm 100% ärimaa või 100% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega krunti ning üks 45% elamumaa ja 55% ärimaa sihtotstarbega krunt. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (Harju 13, 10130, Tallinn, tel 6404572). KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Põhja regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 674 4801).

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt (Ahtri 6a, Tallinn, 10151 tel 626 4164).

Detailplaneeringu arendaja on OÜ Ecobay (Rävala pst 4, Tallinn, 10143, tel 5066747, e-post: rene.teimann@magnum.ee).

Lisainfo: Piret Toonpere, tel 5059914 / 6732244, e-post piret@adepte.ee

Dokumendid:

KSH raames valminud uuringud:

Liiklussagedused 2030 a variant A
Ooteajad ristmikel 2030 a variant A
Liiklussagedused 2030 a variant B
Ooteajad ristmikel 2030 a variant B

Müraolukord aastal 2010, tööstusmüra: Paljassaare reoveepuhastusjaama aeratsioonisüsteem, ekvivalentne helirõhutase LAeq

Müraolukord aastal 2030, tööstusmüra: Paljassaare reoveepuhastusjaama aeratsioonisüsteem, ekvivalentne helirõhutase LAeq

Müraolukord aastal 2010, teeliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, päeval (7-23)

Müraolukord aastal 2010, teeliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, öösel (23-7)

Müraolukord aastal 2030, teeliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, päeval (7-23)

Müraolukord aastal 2030, teeliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, öösel (23-7)

Müraolukord aastal 2030, trammiliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, päeval (7-23)

Müraolukord aastal 2030, trammiliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, öösel (23-7)

Müraolukord aastal 2030, auto- ja trammiliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, päeval (7-23)

Müraolukord aastal 2030, auto- ja trammiliiklus, ekvivalentne helirõhutase LAeq, öösel (23-7)

Müraolukord aastal 2030, müra koosmõju: autoliiklus, trammiliiklus, Paljassaare reoveepuhastusjaama aeratsioonisüsteem, ekvivalentne helirõhutase LAeq, päeval (7-23)

Müraolukord aastal 2030, müra koosmõju: autoliiklus, Paljassaare reoveepuhastusjaama aeratsioonisüsteem, ekvivalentne helirõhutase LAeq, öösel (23-7)

Mereprotsessid: Paljassaare lahe hüdrodünaamiliste väljade modelleerimistulemuste kaardid

Mere põhja batümeetria
Tuul põhjast
Hoovused põhjatuulega
Tuul läänest
Hoovused läänetuulega

KSH aruandele laekunud ettepanekud, seisukohad, küsimused ja vastuskirjad (täiendatakse jooksvalt)

KSH programm ja selle menetlus:

Ettepanekud KSH programmile

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon
Vastuskiri
Tallinna Keskkonnaamet
Vastuskiri
Sotsiaalministeerium
Tallinna Vesi AS
Tallinna Vesi kiri LPA-le
Vastuskiri
MTÜ Tallinna Linnuklubi
Vastuskiri