Põlva valla üldplaneeringu KSH

Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati uue Põlva valla üldplaneeringu ja selle KSH koostamine. Üldplaneeringu lähteseisukohad on kinnitatud Põlva Vallavolikogu otsusega 08.10.2014 nr 1-3/34.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (aadress Kesk 15, 63308 Põlva) ning üldplaneeringu kehtestab Põlva Vallavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (parnuinstituut@gmail.com).

KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere (piret@adepte.ee, 505 9914).

KSH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kirjaga nr 26.06.2015 nr PVV 6-8/15/14507-2.

KSH aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti Lõuna regiooni 18.10.2017 kirjaga nr 6-2/17/302-7.

Dokumendid: