Põlva valla üldplaneeringu KSH

Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati uue Põlva valla üldplaneeringu ja selle KSH koostamine. Üldplaneeringu lähteseisukohad on kinnitatud Põlva Vallavolikogu otsusega 08.10.2014 nr 1-3/34. Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (aadress Kesk 15, 63308 Põlva) ning üldplaneeringu kehtestab Põlva Vallavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut (parnuinstituut@gmail.com).

KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere (piret@adepte.ee, 505 9914).

KSH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kirjaga nr 26.06.2015 nr PVV 6-8/15/14507-2.

Dokumendid: