Punane tn 76 DP KSH

Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on heakskiidetud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 07.03.2014 kirjaga nr HJR 6-8/14/17117-10.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris.

Punane tn 76 kinnistu detailplaneering ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati 28.06.2012 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 979-k. Detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 4.12.2013 korraldusega nr 1670-k. KSH programm kiideti heaks Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 19.09.2012 kirjaga nr HJR 6-8/12/17117-5.

Planeeritav maa-ala paikneb Lasnamäe linnaosas Tondiraba asumis Mustakivi tee, Punase tänava, Taevakivi tänava ja Osmussare tänava vahelises kvartalis. Planeeritud maa-alal asub ärimaa sihtotstarbega Punane tn 76 kinnistu pindalaga 126 943 m2. Kinnistu on hoonestuseta heakorrastamata jäätmaa, mille pinnamood on inimtegevuse tulemusena tugevasti muutunud. Ala põhjaosast on kaevandatud turvast ja suurele osale maa-alast on ladestatud jäätmeid.

Detailplaneeringus on kavandatud ärimaa sihtotstarbega Punane tn 76 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaubandus-meelelahutuskompleksi ehitamiseks. Kavandatud kuni 6-korruselise kaubandus-meelelahutuskompleksi kõrgus võib hoonete osadel olla kuni 30 m, sisekvartalit katval katusel kuni 35 m ning lõbustuspargi elementidel kuni 41 m ümbritsevast maapinnast. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind võib olla maa peal kuni 84 500 m2 ning maa all kuni 83 000 m2. Planeeritud maa-ala haljastatud pindade suurendamiseks on ette nähtud hoonete katused osaliselt katta katusehaljastusega ning lisaks tänavaäärsetele puuderidadele ja haljasaladele on säilitatud Osmussaare ja Taevakivi tänava nurga osas paiknev tiik ümbritseva haljastusega.

Koostatud detailplaneering ei sisalda Lasnamäe elamualade üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (Harju 13, 10130, Tallinn; kontaktisik Ülle Luiks tel 6404767, e-post ylle.luiks@tallinnlv.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 674 4801).

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt AS (Ahtri 6A, Tallinn 10151; kontaktisik Heigo Jänes, tel.626 4178, e-post heigo.janes@kprojekt.ee).

Dokumendid:

KSH aruanne Punane 76 (heakskiidetud)

Punane tn 76 DP KSH programm (heakskiidetud)

Alternatiiv I –  detailplaneeringu algatamisaegne eskiis

Alternatiiv II – vastuvõetud detailplaneeringu põhijoonis ja hoonestusettepaneku joonis