Raudsilla DP KSH

Teatame Uuri küla Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) maaüksuste detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Detailplaneeringu ja KSH koostamine on algatatud Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2007 korraldusega nr 167. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe täpsustamine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 6,65 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Kuusalu valla üldplaneeringu muutmiseks.

KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis leevendaksid ja ennetaksid detailplaneeringu elluviimisest tulenevaid võimalikke negatiivseid mõjusid.

KSH viib läbi Adepte Ekspert OÜ (Tuukri 54, 10120 Tallinn; kontaktisik Piret Toonpere tel 505 9914, e-post piret@adepte.ee).

Detailplaneeringu koostaja on Klotoid OÜ (Rohu 5, 93819 Kuressaare; kontaktisik Indrek Himmist tel 508 4489, e-post indrek@klotoid.ee).

Kavandatud tegevuse arendaja on osaühing Reteera (Valdeku tn 168, 11217 Tallinn).

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavalitsus (Kuusalu tee 35b, Kuusalu alevik, 74601 Harju maakond; kontaktisik Kadi Raudla tel 606 6379, e-post kadi.raudla@kuusalu.ee).

KSH üle teostab järelevalvet Keskkonnaameti Põhja regioon (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn).

Detailplaneeringu eskiisi ja KSH aruandega on võimalik tutvuda perioodil 08.-30.03.2018 Kuusalu Vallavalitsuses, Kuusalu valla kodulehel ja OÜ Adepte Ekspert kodulehel http://adepte.ee/dokument/raudsilla-dp-ksh/

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi detailplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada Kuusalu Vallavalitsusele kirjalikult Kuusalu tee 35b, Kuusalu alevik, 74601 Harju maakond või vallavalitsus@kuusalu.ee kuni 30.03.2018.

KSH aruande avalik arutelu toimub 04.04.2018 kell 17 Kuusalu Vallavalitsuse koosolekute ruumis (Kuusalu tee 33, II korrus).

Kavandatud tegevusega ei kaasne riigipiiri ülest keskkonnamõju. Planeeringuala paikneb Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel Lahemaa linnu- ja loodusalal. Seega on võimalik mõju esinemine Natura alale.

 

Antud KSH koostamine algas juba 2007 a. KSH programm koostati, avalikustati ja heakskiideti 2007 aastal. KSH koostajaks oli OÜ Hendrikson & Ko. 2008 aastal valmis KSH aruande eelnõu. Toimus KSH aruande avalikustamine. Seejärel aga KSH ja planeeringu protsess arendaja soovil peatus. Arendaja soovil jätkati KSH ja DP protsessiga 2017 aastal, mil KSH lõpuni viimiseks sõlmiti kokkulepe OÜ-ga Adepte Ekspert ja DP koostamiseks Klotoid OÜ-ga. KSH aruande koostamisel on kasutatud 2008 aastal valminud KSH aruannet, lisatud on infot vahepeal avaldatud materjalidest ja korrigeeritud aruande ülesehitust ja sisu vahepealsel perioodil muutunud põhimõtete kohaselt.

Dokumendid:

KSH programm

1- KSH_Aruanne 21.12.2017.pdf

2- Raudsilla ja Taga-Raudsilla dp Seletuskiri 21.12.2017.pdf

 3- Raudsilla ja Taga-Raudsilla dp Situatsiooniskeem 21.12.2017.pdf

4- Raudsilla ja Taga-Raudsilla dp Planeeringujoonis 21.12.2017.pdf

5- Raudsilla ja Taga-Raudsilla dp Tugiplaan 21.12.2017.pdf