Raudsilla DP KSH

Oleme koostamas Raudsilla ja Taga-Raudsilla maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet.

Planeeritav ala asub Kuusalu vallas Uuri külas ning 6,65 ha suurust ala, mis koosneb Raudsilla (35203:001:0064) ja Taga-Raudsilla (35203:001:1690) maaüksustest. Alal paikneb Raudsilla elamusööbimise ja -turismikeskus.

KSH koostamine algatati juba Kuusalu Vallavalitsuse 15.02.2007 korraldusega nr 167.

KSH programm koostati, avalikustati ja heakskiideti 2007 aastal. KSH koostajaks oli OÜ Hendrikson & Ko.

2008 aastal valmis KSH aruande eelnõu. Toimus KSH aruande avalikustamine.

Seejärel aga KSH ja planeeringu protsess arendaja soovil peatus. Arendaja soovil jätkati KSH ja DP protsessiga 2017 aastal, mil KSH lõpuni viimiseks sõlmiti kokkulepe OÜ-ga Adepte Ekspert ja DP koostamiseks Klotoid OÜ-ga. KSH aruande koostamisel on kasutatud 2008 aastal valminud KSH aruannet, lisatud on infot vahepeal avaldatud materjalidest ja korrigeeritud aruande ülesehitust ja sisu vahepealsel perioodil muutunud põhimõtete kohaselt.

Dokumendid:

KSH programm