Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 DP KSH

Teatame Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamisest.

Detailplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 2. aprill kuni 2. mai 2019 veebilehel https://tallinn.ee/est/keskkond/Saase-tn-2,-4,-6,-8,-10-ja-A.-H.-Tammsaare-tee-104a-kinnistute-ning-lahiala-detailplaneering ning Mustamäe Linnaosa Valitsuses (A. H. Tammsaare tee 135, 1. korruse infosaalis; kontaktisik Margarita Lykke, tel 645 7528, e-post margarita.lykke@tallinnlv.ee).

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042530.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi detailplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee.

Detailplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 16. mail 2019 algusega kl 16.00 Mustamäe Linnaosa Valitsuses.

Planeeritav ala asub Mustamäe linnaosas Sääse ja Kiili tänavate ning A. H. Tammsaare ja Mustamäe tee vahelisel alal Sääse tänava ääres. Planeeritava ala suurus on 2,59 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistute liitmisel ning maakasutuse sihtotstarvete muutmisel üks äri- ja elamumaa sihtotstarbega ja üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kuni 24-korruselise äriruumidega korterelamu ning kuni 6‑korruselise ärihoone ehitamiseks. Alale on varem kehtestatud detailplaneering, millega on A. H. Tammsaare tee äärde kavandatud 29-korruseline kõrghoone, kuid sellele planeeritakse uus, linnaehituslikult sobivam asukoht Sääse tänava ääres.

Detailplaneeringu eesmärk on aktiveerida veelgi A. H. Tammsaare tee äärset ärivööndit, kavandades laiendada 2016. a valminud Mustamäe Keskust, et luua piirkonna elanikele täiendavaid võimalusi vaba aja sisustamiseks (kino, toitlustus, sportimisvõimalused, mängutoad ja -saalid ning ruumid ürituste läbiviimiseks). Samuti on detailplaneeringu eesmärk tihendada Sääse tn 2 kinnistul paiknevat haljakut täiendava haljastusega ning rajada käiguteede võrgustik vastavalt väljakujunenud kasutusele.

Detailplaneeringu lahendus vastab Mustamäe linnaosa üldplaneeringule ning teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

KSH aruande koostamisel on arvestatud detailplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust (VTK).

Sääse DP KSH aruanne

KSH lisa 3  - Sääse liiklusuuring