Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 DP KSH

Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistute detailplaneering ja selle KSH algatati 29. märtsil 2017 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega nr 480-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistute liitmisel ning maakasutuse sihtotstarvete muutmisel üks äri- ja elamumaa sihtotstarbega ja üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kuni 29-korruselise äri- ja eluhoone ning kuni 5-korruselise ärihoone ehitamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 1,59 ha. Planeeringu algatamise korralduse juurde kuulub eskiis.

Sääse tn 4, 6, 8. 10 detailplaneeringu dokumendid on nähtavadTallinna planeeringute registris: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042530

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikest 2¹ korraldatakse detailplaneeringute KSH-d planeerimisseaduses sätestatud korras ning tulenevalt planeerimisseaduse § 124-st lähtutakse KSH-ga detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemise reeglitest.

Arvestades huvitatud asutustelt saadud tagasisidet, on Sääse tn 4, 6, 8, 10 DP KSH protsessi raames juunis 2017 valminud detailplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus (VTK). Huvitatud asutuste seisukohti ja nendega arvestamist on VTK-s kirjeldatud. VTK on järgnevalt KSH aruande koostamise aluseks.