Sagariste tuulepargi DP KSH

Pihtla valla Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Pihtla valla Sagariste küla tuugenite paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruanne on koostamisel.

Detailplaneering on algatatud Pihtla vallavolikogu otsusega 30.01.2014 nr 4. Detailplaneeringu KSH koostamine algatati 10.02.2014. a Pihtla Vallavalitsuse korraldusega nr 29. Detailplaneeringu peaeesmärgiks on vastavalt algatuskorraldusele maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, planeeringualal kuni 7 (seitse) tuugeni planeerimine ja paigaldamine, liikluskorralduse määramine, keskkonnatingimuste seadmine ja tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Pihtla Vallavalitsus ning detailplaneeringu kehtestab Pihtla Vallavolikogu. Detailplaneeringu arendaja on OÜ Baltic Wind Energy (Lossi 3, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819). Planeeringu tehniliseks koostajaks on OÜ Hartal Projekt (Rohu 12, Kuressaare linn, Saare maakond, 93811). KSH viib läbi Adepte Ekspert OÜ.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Planeeringuala külgneb ja osaliselt hõlmab Natura 2000 võrgustikku kuuluvat Võrsna loodusala. Seega on võimalik mõju esinemine Natura alale.

Dokumendid

KSH programm (heakskiidetud 22.08.2014)

DP lähteseisukohad

DP eskiis

Asjakohased materjalid:

Fotomontaazid

Müra raport

Varjutuse raport

Linnustiku uuring