Särje 22a DP KSH

Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Särje tn 22a detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 24.04.2017 a korraldusega nr k652.

Detailplaneeringuga ja KSH aruandega oli võimalik tutvuda tööpäeviti 19. maist kuni 9. juunini 2017 Nõmme Linnaosa Valitsuses aadressil: Tallinn, Vabaduse pst 77, I korrus.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr ning KSH aruandega Tallinna linna veebilehel: http://www.tallinn.ee/est/Sarje-22a-ksh

Detailplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 13.05.2013 korraldusega nr 667-k. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada ärimaa sihtotstarbega Särje tn 22a kinnistu elamumaa, transpordimaa ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigus olemasoleva ärihoone (endise sanatooriumi) rekonstrueerimiseks korterelamuks ja kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega uute üksikelamute ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 2,9 ha.

KSH programm on kiidetud heaks Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt 03.10.2013 kirjaga nr HJR 6-8/13/8819-17

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Tallinna Linnavalitsus (Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199), koostamise korraldaja Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199). Detailplaneeringu koostaja on aktsiaselts K-Projekt (Ahtri tn 6a, Tallinn 10151, tel 6264100), KSH aruande koostaja on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri tn 54, Tallinn 10120, tel 6732244).

Kavandatava tegevusega kaasnevana ei ole oodata riigipiiri ülest mõju ega mõju Natura 2000 võrgustiku aladele.

Dokumendid:

Särje KSH aruanne (heakskiitmisele)

Särje 22a KSH programm (heakskiidetud)

Alternatiiv 0 - kehtiv detailplaneering

Alternatiiv Idetailplaneeringu algatamisaegse eskiisi põhijoonis

Alternatiiv II - ainult üksikelamud

Alternatiiv IV - läbisõit, korterelamu ja üksikelamud

Alternatiiv V- tupiktänavad, korterelamu ja üksikelamud

Alternatiiv VI - läbisõit, ärihoone ja üksikelamud

Alternatiiv VIII - korterelamu, ridaelamud, üksikelamud.