Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 DP KSH

Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 26.06.2013 korraldusega nr 1000-k. KSH programmi avalikustamine toimus 26.08-10.09, KSH programm heakskiideti Keskkonnaameti poolt 24.10.2013.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, koostaja on AS Vallikraavi Kinnisvara ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet ja KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert.

Tartu mnt 13 ja 15 kinnistute detailplaneering (AS VALLIKRAAVI KINNISVARA töö nr DP02/10) võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 14. detsembri 2016 korraldusega nr 1867-k. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 13 kinnistule kuni 13 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ehitamiseks ning Tartu mnt 15 kinnistule kuni 18 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu materjalidega on  võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris.

Avalikustamise läbinud ja laekunud ettepanekute alusel täiendatud KSH aruanne koos nõuetekohaste lisadega esitatakse Keskkonnaameti Põhja regioonile heakskiitmiseks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju ega mõju Natura võrgustiku aladele.

Dokumendid:

KSH aruanne Tartu mnt 13 ja 15 DP (heakskiitmisele)

KSH programm

Detailplaneeringu materjalid

Tallinna Linnavalitsuse 26.06.2013 korraldus nr 1000-k “Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”