Vabaõhumuuseumi tee DP KSH

Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu detailplaneeringu ning Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistute detailplaneeringu ühine keskkonnamõju strateegiline hindamine

Oleme hakanud koostama Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu detailplaneeringu ning Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistute detailplaneeringu ühist keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 22.10. 2014 korraldusega nr 1586-k.

Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistu detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringu KSH koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 18.08.2014 korraldusega nr 1226-k.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine mõlema detailplaneeringu koostamisel on eelhinnangute põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

  • detailplaneeringuga kavandatakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust nagu elamurajooni rajamist metsaalale, mis moodustab osa piirkonna terviklikust metsaalast – Õismäe rabast. Detailplaneeringu elluviimise tulemusel likvideeritakse hoonete ja teede ehitamisega suurel hulgal heas seisukorras kõrghaljastust, mistõttu on ohustatud rohevõrgustiku terviklikkus ja sidusus ümbritsevate rohestruktuuridega;
  • detailplaneeringu alal ja lähialal esineb kaitstavaid taime- ja loomaliike. Planeeritav tegevus võib avaldada olulist mõju alal esinevatele loodusväärtustele, kui ala hoonestamisega likvideeritakse kaitstavate ja ohustatud liikide kasvukohad ja elupaigad;
  • planeeritav tegevus võib oluliselt mõjutada metsaalal väljakujunenud niiskusrežiimi, millega kaasnevad pöördumatud muutused olemasolevates looduskooslustes. Rohevõrgustiku arengualadel on Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt esmaseks prioriteediks loodusväärtuste säilitamine ja rohevõrgustiku sidususe tagamine.

Detailplaneeringute koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ning detailplaneeringud kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (Harju 13, 10130, Tallinn; kontaktisik Andres Tõnisson tel 6404767, e-post andres.tonisson@tallinnlv.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Põhja regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 674 4801).

Detailplaneeringute koostajad on:

  • Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu: Raam Arhitektid AI OÜ (Pärnu mnt 10/Väike-Karja 12, 10148 Tallinn; kontaktisik: Alice Laanemägi, tel 53402476, e-post alice@raamarhitektid.eu);
  • Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistu: Ruum ja Maastik OÜ (Väike-Ameerika 20-11, 10129 Tallinn; kontaktisik: Maarja Zingel, tel 5224292, e-post maarja@ruumjamaastik.ee).

 

Dokumendid:

DP-de alternatiiv II joonised

Joonis 3

Joonis 4