Kemikaaliohutus

18.detsembril 2006 võttis Euroopa Ühendus vastu uue kemikaale reguleeriva määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides liikmesriikides.

Vastavalt REACH-määrusele peab mis tahes ohtlikuks klassifitseeritud aine kohta esitama nõuetekohase ohutuskaardi.

Kemikaali ohutuskaart (SDS – Safety Data Sheet) on dokument, kus on ära toodud informatsioon kemikaali ohtudest inimese tervisele ja keskkonnale, kemikaali kõrvaltoimetest ning kemikaali ohutust käitlemisest. Kemikaali ohutuskaart on mõeldud teabe edastamiseks kõigile kemikaali kasutajatele tarneahelas.

Kemikaali ohutuskaart peab vastama REACH-määruse artikli 31 sätetele ja 2010 aastal kehtima hakanud Komisjoni määruses (EL) nr 453/2010 esitatud ohutuskaartide koostamise nõuetele.

Ohutuskaardi peab koostama kemikaali tootja, kuid kemikaali tarnija vastutab korrektse ohutuskaardi olemasolu eest ja peab jälgima, et ohutuskaart sisaldaks tema kasutusalade kohta kogu vajalikku teavet.

Ohutuskaart peab olema ametlikus riigikeeles, mis tähendab, et Eestis turule viidava kemikaali ohutuskaart peab olema eesti keeles.

Eelnevast lähtuvalt pakume abi ohutuskaartide koostamisel ja tõlkimisel.

Rohkem infot kemikaalialaste kohustuste kohta leiab Terviseameti ja Euroopa Kemikaaliameti kodulehelt.