Ohutuskaartide koostamine

Koostame ohutuskaarte vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele. Seoses nõuete muutumisega 2010. aastal on vaja vanade ohutuskaartide vormi ja sisu uuendada.

Koostame ohutuskaarte:

 • Eesti keeles;
 • Andmete põhjal, mis on meile esitatud;
 • Mis on kohandatud Eesti turule.

Ohutuskaart koostatakse vastavalt REACH-määruse II lisale, mille nõudeid on muudetud Komisjoni määrusega (EL) nr 453/2010.

Ettevõte, kes toob Eesti turule kemikaale või tooteid, mis sisaldavad kemikaale, peab esitama kemikaali või toote saajale ohutuskaardi.

Ohutuskaart koostatakse ohtlikele kemikaalidele ja ohtlikke kemikaale sisaldavatele toodetele ning teatud tingimustel ka mitteohtlikele kemikaalidele ja toodetele.

Kemikaalid ja kemikaale sisaldavad tooted klassifitseeritakse ohtlikuks CLP-määruse alusel ja vastavalt Sotsiaalministri määrusele „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord”. Ohutuskaart koostatakse vastavalt REACH-määruse artiklis 31 toodud nõuetele.

Kemikaali ohutuskaart peab sisaldama 16 jagu:

 • Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
 • Ohtude identifitseerimine
 • Koostis/teave koostisainete kohta
 • Esmaabimeetmed
 • Tulekustutusmeetmed
 • Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
 • Käitlemine ja ladustamine
 • Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
 • Füüsikalised ja keemilised omadused
 • Püsivus ja reaktsioonivõime
 • Teave toksilisuse kohta
 • Ökoloogiline teave
 • Jäätmekäitlus
 • Veonõuded
 • Reguleerivad õigusaktid
 • Muu teave

Järelevalvet Kemikaaliseadusest ja EL kemikaalialastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise osas, sh ohutuskaartide nõuetele vastavuse osas, teevad Tehnilise Järelevalve Amet, päästeasutused, Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Tarbijakaitseamet, Maksu- ja Tolliamet, Terviseamet ja Sotsiaalministeerium.