Eelhinnangud

Aitame koostada keskkonnamõju eelhinnanguid nii keskkonnamõjude hindamise kui keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta.

Eelhinnangud on mõeldud eeskätt otsustajale ehk kohalikule omavalistusele. Eelhinnang tuleb otsustajal koostada juhul kui keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole seadusega otseselt nõutud ning vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele tuleks langetada kaalutletud otsus KMH või KSH algatamise või algatamata jätmise kohta. Keerukamate projektide puhul on kohalikul omavalitsusel võimalik eelhinnangu koostamisse kaasata erialaekspert.