Jäätmekavad

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse jäätmehooldust korraldav ja suunav dokument, mis määrab jäätmehoolduse arengusuunad järgnevateks aastateks. Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamise kohustus tuleneb jäätmeseadusest.

Jäätmekava on osa kohaliku omavalitsuse arengukavast ja koostatakse juhindudes kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest ning kehtivast Riigi jäätmekavast. Jäätmekavade koostamisel lähtutakse Keskkonnaameti poolt väljaantud kohaliku omavalituse jäätmekava koostamise juhendist.

Adepte Ekspert OÜ aitab koostada jäätmeseadusele vastavaid jäätmekavasid, mis võimaldavad anda ülevaate jäätmekäitluse olukorrast, püstitada eesmärke jäätmekäitluse tulevikusuundadeks ning välja töötada tegevuskava jäätmemajanduse arendamiseks sealjuures hinnates jäätmemajanduse rahastamisvajadusi. Lisaks jäätmekavadele oleme valmis kohalikke omavalitsusi konsulteerima ka teiste jäätmeseadusest tulenevate õigusaktide koostamisel.