Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH)

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüsimine ning sobivaima lahendusvariandi valik. KMH läbiviimist reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.Olulise keskkonnamõjuga tegevused määrab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ning selle alamakt Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu.

Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

  • Taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
  • Kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.

Juhul kui eeldatava olulise keskkonnamõju aluseks on projekti või tegevusloa asemel planeering, kava või strateegia, siis tuleb läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

KMH on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa, mis aitab teha keskkonnateadlikke otsuseid ning vältida hilisemaid kulutusi keskkonnakahjustuste likvideerimisel.

OÜ Adepte Ekspert viib läbi keskkonnamõju hindamisi, korraldab selleks vajalikke alusuuringuid (taimestiku inventuurid, reostusuuringud, õhukvaliteedi modelleeringud, radooniuuringud, müra hindamine jms) ja aitab kohalikul omavalitsusel teostada nõuetekohast KMH avalikustamist. Juhul kui KMH läbiviimise vajadus pole selge aitame koostada ka keskkonnamõju eelhinnanguid.

Lisateavet keskkonnamõju hindamise korralduse kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Vaata ka meie poolt koostatud KMH aruandeid.