Kitsenduste hindamine

Kitsenduste ja piirangute hindamine

Maakasutuse kitsenduste ja piirangute hindamine sisaldab endas:

  • Andmebaaside põhjal loodus- ja keskkonnakaitseliste piirangute selgitamine (nt kaitsealade ja kaitsealuste liikide esinemine huvipakkuval kinnistul või lähialadel).
  • Andmebaaside põhjal muinsuskaitseliste piirangute väljaselgitamine (kultuurimälestiste või pärandkultuuriobjektide esinemine piirkonnas).
  • Ajaloolisest maakasutusest tulenevate võimalike riskide selgitamine (nt eelnevast kasutusest tuleneva reostuse esinemise võimalikkus).
  • Õigusaktidest tulenevate piirangute selgitamine (veekogude, teede, puurkaevude, maardlate jms ehituskeelu- ja piiranguvööndid).
  • Kõrgemalseisvatest planeeringutest ja arengudokumentidest tulenevad võimalikud piirangud (rohevõrgustiku elemendid, väärtuslikud maastikud, kõrgemate planeeringutega kavandatavad uued objektid nagu teekoridorid jms).

Eesti seadusandluse kohaselt on vähemasti 75 nähtust, mis võivad kitsendada maa-ala kasutust. Nendeks on kõikvõimalikud veekogude piiranguvööndid, looduskaitseobjektid, sanitaarkaitsealad, maardlad, teede, trasside, liinide, kultuurimälestiste jms kaitsevööndid. Kitsenduste põhjustamisega seotud õigusaktide nimekirja leiab Maa-ameti kodulehelt.

Otsestele kitsendustele lisanduvad veel üldplaneeringute ja teemaplaneeringutega kehtestatud arendustegevust suunavad nähtused nagu väärtuslike maastike, rohevõrgustike, kõrge väärtusega põllumaade, miljööväärtusega alade, uute trassikoridoride jms paiknemine. Lisaks võib lähikonnas paikneda tööstus- ja põllumajandusettevõtteid või perspektiivseid kaevandusalasid, mis muudavad ala näiteks elamuehituse jaoks väheatraktiivseks.

Teenus on sobilik kui soovite osta maatükki ja/või veenduda, kas see on ikka sobilik Teie plaanitud kasutuseks. Kui on teada kliendi poolt soovitav maakasutus tulevikuks (nt soovitakse osta maatulundusmaa kinnistu eemärgiga sinna tulevikus rajada elamu) saame kitsenduste hinnangu raames anda põhimõttelise hinnangu, kas tegevus saab olla võimalik või on see tulenevalt keskkonnatingimustest kindlasti välistatud.

Vajaduse korral teostame ka süvendatud piirangute analüüsi, mis hõlmab endas elustiku inventeerimist kaitsealuste liikide uute leiukohtade selgitamiseks ning keskkonnaseisundi hindamiseks reostusanalüüse. Samuti aitame vajadusel suhelda kohaliku võimu või Keskkonnaametiga selgitamaks keskkonnaalastest piirangutest tulenevaid maakasutuse võimalusi.