Müra hindamine

Müra modelleerimine, müra hindamine, mürakaardid, müra fassaadidel

Teostame müra modelleerimist päevasel ja öisel ajavahemikul, lisaks liikluse tipptunnil. Koostame mürakaarte ja mürataseme arvutusi. Hindame nii teeliikluse, rongiliikluse kui ka tööstusmüra.

Müra on kaasaegse elukeskkonna lahutamatu osa ning üks järjest enam teadvustatavam keskkonnaprobleem. Keskkonnamüra võib avaldada inimesele mõju nii füsioloogiliselt kui psühholoogiliselt ning häirida põhitegevusi, nagu magamine, puhkamine, õppimine ja suhtlemine. Sellega seoses on sagenenud vajadus hinnata erinevate müraallikate poolt põhjustatavaid emissioone uute arendusalade planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel.

MyrakaartMüra hindamise põhimõtted ning müra normtasemed on määratud Sotsiaalministri 4.märtsi 2002 a. määrusega nr 42, „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Planeeringute müra hindamisel lähtume täiendavalt Keskkonnaministri 04.03.2011 määrusest nr 16 “Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“.

Kasutame oma töös professionaalset müralevi modelleerimise tarkvara SoundPlan Essential 2.0.