Strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine. Strateegiline planeerimisdokument on üleriigiline, maakonna-, üld- või detailplaneering, strateegiline arengukava, haldusorgani koostatav või kehtestatav kava, programm või strateegia. KSH läbiviimist reguleerib Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on:

  • Arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning kehtestamisel.
  • Tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse.
  • Edendada säästvat arengut.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse kui:

  • Koostatakse põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, energeetika, tööstuse, transpordi, jäätmekäitluse, veemajanduse, telekommunikatsiooni või turismi valdkonnas ja selle alusel kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga.
  • On üleriigiline, maakonna- või üldplaneering.
  • On detailplaneering, mille alusel kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga.
  • On aluseks tegevusele, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale olulist mõju.

Juhul kui eeldatavat olulist keskkonnamõju omava strateegilise planeerimisdokumendi asemel on tegu projekti või tegevusloa taotlemisega tuleb KSH asemel läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH).

OÜ Adepte Ekspert viib läbi keskkonnamõju strateegilisi hindamisi, korraldab selleks vajalikke alusuuringuid (taimestiku inventuurid, reostusuuringud, õhukvaliteedi modelleeringud, radooniuuringud, müra hindamine jms) ja aitab kohalikul omavalitsusel teostada nõuetekohast KSH avalikustamist. Juhul kui KSH läbiviimise vajadus pole selge aitame koostada ka keskkonnamõju eelhinnanguid.

Oleme teostanud mitmeid keskkonnamõju strateegilisi hindamisi. Sealjuures oleme kokku puutunud nii keerukate looduskaitseliste kitsenduste kui suure avalikkuse huviga projektidega.

KSH hinnad algavad lihtsamate ning alusuuringuid mitte vajavate detailplaneeringute puhul 5000 eurost. Samas sõltub hind mitmetest komponentidest (planeeringu iseloom, piirkonna uuritus, vajalikud uuringud jpm). Seega konkreetse hinnapakkumise saamiseks saatke meile e-kiri või helistage 6732244 või 5059914.

Hinnapakkumise küsimisel on soovitav meile saata käsitlusaluse planeeringuala andmed (kinnistu nr või nimi), planeeringuga kavandatava tegevuse lühikirjeldus või vastav joonis ning andmed selle kohta, kas alal on juba mingeid alusuuringuid planeeringu raames teostatud. Kui olemas on planeeringu ja/või KSH algatamiskorraldus, siis lisage ka see.

Lisainfot keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta leidab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.