Keskkonnalubade haldus

Keskkonnakompleksloa, vee erikasutusloa, õhusaasteloa ning jäätmete kõrvaldamiseks või põletamiseks antud jäätmeloa omanik on kohustatud esitama kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks Keskkonnaametile keskkonnatasu deklaratsiooni.

Lisaks tuleb iga aasta 31 jaanuariks esitada saastamisega seotud tegevuse aastaaruanne.

Paljudel ettevõtetel ei ole aega või oskusid antud aruannete koostamise ja esitamisega tegeleda. Sellest lähtuvalt pakume me teenuselepingu alusel deklaratsioonide ja aruannete esitamise teenust. Ettevõte esitab meile vajalikud lähteandmed ning edasine arvutamine ning aruannete koostamine ja esitamine on juba meie teha.

Samuti pakume haldusteenuste raames kõigi muude keskkonnalubadest tulenevate nõuete jälgimist ja täitmist (mõõtmiste organiseerimine, veeproovide võtmine ja analüüsimine jne). Haldusteenus sisaldab ka Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni poolsetel ülevaatustel osalemist ja ettevõtte esindamist.

Teenus toimub vastavalt kokkulepitavale hinnakirjale. Huvi korral võtke meiega ühendust!

Lisaks pakume abi õhusaastelubade, komplekslubade, jäätmelubade ja veelubade taotluste koostamisel.