Kompleksload

Kompleksloa taotluste koostamine

Keskkonnakompleksluba (kompleksluba) on suure keskkonnamõjuga ettevõtete tegevuse tulemusel tekkiva saaste vältimisele ja kontrollimisele suunatud keskkonnakorralduse vahend. Tegu on keskkonnalubadest kõige keerukama loaga.

Kehtestatud künnisvõimsuse ületamisel ühes allpool nimetatud kompleksluba nõudvas tegevusvaldkonnas on kompleksluba vaja käitise kui terviku tegutsemiseks. Sel juhul asendab keskkonnakompleksluba õhusaasteloa, jäätmeloa ja vee erikasutusloa. Keskkonnakompleksluba on vajalik tegutsemiseks järgmistes tegevusvaldkondades:

 • elektri, soojuse, kütuse ja koksi tootmine;
 • vedel- ja gaasilise kütuse rafineerimine ning tahke kütuse utmine;
 • metallide tootmine ja töötlemine;
 • mineraalsete materjalide töötlemine;
 • keemiatööstus;
 • jäätmekäitlus;
 • tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine;
 • toiduainetööstus;
 • sea-, veise- ja linnukasvatus;
 • pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil;
 • vineeri ja puitkiudplaatide tootmine;
 • grafiidi (tempersöe) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel;
 • loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või taaskasutamine.

Kompleksluba nõudvad tegevusvaldkonnad ja künnisvõimsused sätestab Vabariigi Valitsuse määrus “Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba“.

Kompleksloa taotluste koostamisel, sh komplekslubade muutmistaotluste puhul, omame kogemust mitmete loataotluste esitamisel läbi uue KOTKAS infosüsteemi . Koostame ka kompleksloa lisana esitatavaid lähteolukorra aruandeid.

Kompleksloa taotlemisega kaasneb tihti ka keskkonnamõju hindamise kohustus. Saame aidata ka selle läbiviimisel!

Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust.