Lähteolukorra aruanne

Koostame ettevõtetele lähteolukorra aruandeid. Lähteolukorra aruande koostamine toimub lähtuvalt Tööstusheite seaduse § 57 nõuetest ning järgides Keskkonnaameti juhendmaterjalis toodud soovitusi.

Lähteolukorra aruanne tuleb koostada kõigil kompleksluba omavatel ettevõtetel, kelle tegevus on seotud ohtlike ainete kasutamise, tootmise või keskkonda viimisega. Samuti on lähteolukorra aruanne vaja esitada koos kompleksloa taotlusega kõigil ettevõtetel, kes asuvad kompleksluba taotlema ja kelle tegevus on seotud ohtlike ainetega. Sealjuures tuleb arvestada, et ohtlikud võivad olla väga mitmesugused ained nt viimistluskemikaalid, kütused, liimid, metallipuhastusvahendid, väetised jne.