Kõrkküla-Kestla tuulepargi planeeringu KSH

Aseri valla Kõrkküla ja Kestla küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu (TP) keskkonnamõju strateegilise hindamine teostati detsember 2009 kuni september 2011.

Tuulepargi teemaplaneeringu eesmärgiks on Ida-Virumaal Aseri vallas Kõrkküla ja Kestla küla territooriumile elektrienergiat tootva tuulikupargi ja selle jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamine.

KSH tellijaks oli Aseri vallavalitus ja finantseerijaks Alikonte OÜ. KSH järelevalvaja oli Keskkonnaameti Viru regioon.

Tuulepargi teemaplaneering on jätkuvalt menetluses.

tuulikute_visualiseering_kodukale

Teemaplaneeringu koostaja on K-Projekt AS (Ahtri 6a, Tallinn 10151). Teemaplaneeringu  koostamise korraldaja on Aseri Vallavalitsus (Kesktänav 5, 43401, Aseri; tel: 335 1248, e-post:info@aserivv.ee).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi; tel: 332 4401 , e-post: ida-viru@keskkonnaamet.ee).

Dokumendid:

KSH aruanne (heakskiidetud 16.09.11)

KSH aruande heakskiit

KSH aruande avaliku arutelu protokoll

KSH aruandes käsitletud korrigeeritud tuulikute paiknemislahendused

6 tuulikuga lahendus

5 tuulikuga lahendus

Teemaplaneeringu eskiis (esialgne planeeringulahendus, 7 tuulikut)

KSH aruande lisad (aruande lisad on kohati mahukad failid, nende allalaadimine võib võtta aega)

Lisa 5 – varjutuse raport ja kalendrid – 6 tuulikut

varjutuse raport - 5 tuulikut

Lisa 6 – müra raport – 6 tuulikut

müra raport - 5 tuulikut

KSH aruandele laekunud ettepanekud/seisukohad/teavitused/küsimused jms (eraisikute kirju vastavalt andmekaitse põhimõtetele ei avalikustata kodulehel):

Kiri Kaitseministeeriumile

Kaitseministeeriumi vastus

Politsei- ja Piirivalveamet

Maanteeamet

OÜ Solinvictus

Vastus

Sotsiaalministeerium

Vastus

Terviseamet

Lüganuse vallavalitsus

Vastus

Kaitseministeerium

Vastus

KSH programm

Programmi heakskiit

Seisukohad KSH programmile

Sotsiaalministeerium

Kultuuriministeerium

Vastuskiri

Keskkonnaministeerium

Vastuskiri

Terviseamet

Kaitseministeerium

Vastuskiri