Paldiski mnt 50 DP KSH

Paldiski mnt 50 kinnistu (Tallinna hipodroomi) ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viidi läbi märts 2009- mai 2010.

Antud KSH objektiks olnud planeering kehtestati Tallinna Linnavolikogu poolt 03.06.2011. Detailplaneeringu materjalid on leitavad Tallinna Planeeringute registrist (alajaotus dokumendid).

Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneering ja KSH algatati Tallinna Linnavalitsuse 19.08.2009 korraldusega nr 1329-k. KSH programm kiideti heaks Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 06.11.2009 kirjaga nr 6-8/7654-11.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli leida uus kasutusfunktsioon hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale. Detailplaneeringu eskiislahendus sisaldas Tallinna linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut – ühiskondlike- ja puhkeehitiste ala muudetakse osaliselt korruselamute alaks.

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt AS (Ahtri 6a, 10151 Tallinn; tel 626 4127; e-post liina.soobard@kprojekt.ee ).

Kavandatud tegevuse arendajaks on OÜ Alfa Property (Paldiski mnt 50, 10614, Tallinn; tel 610 6000, e-post viktor@kaasik.ee ).

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ja kehtestajaks Tallinna Linnavolikogu (Vana-Viru 12, Tallinn 15080).

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (Harju 13, 10130 Tallinn; kontaktisik: Ülle Ambos, tel 640 4767, e-post ylle.ambos@tallinnlv.ee ).

Keskkonnamõju strateegilist hindamist viis läbi OÜ Adepte Ekspert (Jaama 1a, 11615 Tallinn; kontaktisik: Piret Toonpere, tel 5059914, e-post piret@adepte.ee ).

Dokumendid:

KSH raames teostatud alusuuringud ja koostatud ekspertarvamused võimalike keskkonnamõjude kohta (müra ja õhusaaste aruanded on mahukad, palume kannatust nende allalaadimisel):

KSH aruandele laekunud ettepanekud ja vastuskirjad: