Ruhve loodusküla KMH

Keskkonnaameti Saare regiooni poolt on heakskiidetud Saaremaal Laimjala vallas Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatava tegevuse ehk Ruhve loodusküla keskkonnamõju hindamise aruanne.

Detailplaneeringu ja KMH koostamise algatas Laimjala Vallavolikogu 19.04.2006.a otsusega nr. 2-1/36. KMH programm kiideti heaks Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regiooni poolt 29.05.2009 kirjaga HLS 6-7/11234.

Detailplaneeringu eesmärk on leida optimaalne lahendus piiratud kasutusega loodusmaastikus (rannakaitsevöönd, Natura 2000 eelvaliku alad) loodushariduse, loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste tutvustamiseks ning loodus- ja maaturismi edendamiseks vajalike rajatiste paigaldamiseks, aitamaks kaasa hoiuala etteseatud ülesannete lahendamisele. Planeeringus tuleb lahendada Läänemere 200 m ehituskeelu vööndi vähendamine, ehitusalade määramine, maaüksuste sihtotstarbe muutmine ja servituutide vajaduse väljaselgitamine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneeringu koostaja on Klotoid OÜ (Pikk tn 23, 93812 Kuressaare; tel 4533723, 5084489; e-post klotoid@sarma.ee ).

Kavandatud tegevuse arendajaks on AS EcoPro (Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn; tel 3592794, e-post ecopro@ecopro.ee ).

Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja kehtestajaks on Laimjala Vallavalitsus ja Vallavolikogu (Laimjala vald Saare maakond, 94401; tel 459 4322 , e-post laimjala@estpak.ee ).

KMH üle teostab järelevalvet Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regioon (Tallinna tn 22, 93819 Kuressaare; tel: 452 7777 , e-post saare@keskkonnaamet.ee ).

KMH dokumendid:

Ettepanekute kiri 1
Vastuskiri 1
Ettepanekute kiri 2
Vastuskiri 2
Keskkonnaamet 23.11.2009
Vastuskiri