Tähetorni 98 planeeringu KSH

Tallinnas Haabersti linnaosas asuva Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine teostati juuli 2008- oktoober 2010.

Detailplaneeringu ülesanne on Haabersti linnaosas asuva 30% äri- ja 70% tootmismaa sihtotstarbega Tähetorni tn 98 kinnistu jagamine 23ks krundiks ning moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine nelja ridaelamu, kümne 4-korruselise, kaheksa 3-korruselise ning viie 2-korruselise korterelamu ehitamiseks. Kokku on kavandatud kuusteist 100% elamumaa, kolm 100% sotsiaalmaa ja neli 100% transpordimaa sihtotstarbega krunti. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa ala suurus on 10,66 ha.

Detailplaneeringute algataja ja koostamise korraldaja on Tallinna Linnavalitsus (Esindab Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Vabaduse väljak 7, 15198, Tallinn, tel 6404375).

Detailplaneeringute kehtestaja on Tallinna Linnavolikogu (Vana-Viru 12, 15080, Tallinn, tel 6943201).

KSH koostamise korraldaja on Tallinna Linnavalisus (Esindab Tallinna Keskkonnaamet, Harju 13, 10130, Tallinn, tel 6404572).

KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn, tel 674 4800).

Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt (Ahtri 6a, Tallinn).

Detailplaneeringu arendaja on OÜ Renaldi (Jõe 3, Tallinn, 10151, tel 50 66311, e-post hraag@uninet.ee ).

Dokumendid:

KSH aruandele laekunud ettepanekud ja vastuskirjad:

Alusuuringud ja ekspertarvamused:

Sademevee ärajuhtimise ekspertarvamus

Sademevee ärajuhtimise joonis

Piirkonna puistu väärtused ja tallamiskindlus